༢༠༢༡ ལོའ་ི་་༣ཚས་༨ཉིན།
ཨ་རི་གང་གི་བཟའ་བཅའ་དང་ན་ས་དོ་དམ་ལས་ངས་ིས་ཉེ་ཆར་ཏོག་དིབས་ནད་གཞིའི་ ǜན་ཁབ་ི་ོར་ལ་་ག་གི་བེད་ོད་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་ན་ཁབ་ཐོན་ངས་ཁག་ེ། ཕེའི་ཛར་ Pfizer མོ་ཌེར་ན། Moderna ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་Johnson & Johnson. བཅས་ི་ོན་འགོག་ཁབ་ཁག་གམ་ཨ་རིའི་ནང་ཡོངས་བ་འེམ་ེལ་གནང་ཡོད།
འདིར་ན་ན་ི་ི་བ་ིས་ལན་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པའི་ནཁབ་ི་ཁེ་ཕན་ོར།
ོན་འགོག་ཁབ་དེའི་འདེམས་ཁ་དང་། ད་ཆོས། ཕན་ས། འེམས་ེལ་ོར།

༡ ི་བ། ོན་འགོག་གི་ཁབ་གང་འ་ཞིག་ཨ་རི་ལ་ཡོད་དམ། ལན། ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན་འདི་གཉིས་ཨ་རིའི་ནང་ཉེ་ོན་ནས་ཡོངས་བ་འེམས་ེལ་ ས་ཟིན། གཞན་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ི་ན་ཁབ་དེ་ི་་༢ པའི་ཚས་༢༧ ཉིན་ལ་ གང་གིས་འེམས་ེལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མ་ཐག་ཡིན།
༢ ི་བ། ན་ཁབ་དེ་གམ་ནས། ལོ་ཚད་གང་འ་ཤིག་ལ་ཏོག་དིབས་ནད་ཡམས་ ི་ཉེན་ང་ཆེ་ཤོས་ག་གི་ཡིན་ནམ། ལན། ཕེའི་ཛར་ན་ཁབ་ནི་ད་འི་ཆར་ལོ་ན་བ་ག་ཡན་ཆད་ལ་ཕན་ས་ཆེ་བ་དང་། མོ་ཌེར་ན་དང་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་གཉིས་ི་ན་ཁབ་ནི་ཧ་ལམ་ལོ་ན་བཅོ་བད་ཡན་ཆད་ལ་ ཡིན། ད་་བག་དད་ེད་བཞིན་པའི་བད་རིམ་ནང་། ་་ལོ་ན་བ་གཉིས་བར་ི་ན་ཁབ་ ད་འི་ཆར་དམིགས་བསལ་ཐག་གཅོད་བ་མེད་ང་གང་མོགས་ཐག་ཆོད་བ་ངེས་རེད།
༣ ི་བ། ད་འི་བས་་མི་་དང་་ལ་ོན་འགོག་གི་ཁབ་རག་གི་རེད་པས། ལན། ཨ་རིའི་ིད་གང་འོད་བེན་ལས་ངས་ིས་ན་ཁབ་འདི་དག་འེམས་ ེལ་གནང་བ་ལས་འདི་དང་འདི་ེད་དགོས་ཞེས་དམིགས་བསལ་ི་དེ་བ་ེ་མེད། དེ་ནི་མངའ་ེ་སོ་སོའ་འཛན་ོང་གི་ག་ལས་ལ་རག་ལས་ཤིང་། གང་འགབ་ི་དབང་ ཆ་མངའ་ེ་སོ་སོར་ཡོད།གང་འགབ་ི་དབང་ ཆ་མངའ་ེ་སོ་སོར་ཡོད།གང་འགབ་ི་དབང་ ཆ་མངའ་ེ་སོ་སོར་ཡོད། དེའི་ོར་ི་གནས་ལ་ཁ་གསལ་ཤོས་དགོས་ན་ནེ་ཡོག་ོན་འགོག་ན་ཁབ་་་་འདིར་མབ་ོན་གནང་ འགོག་ན་ཁབ་་་་འདིར་མབ་ོན་གནང་ འགོག་ན་ཁབ་་་་འདིར་མབ་ོན་གནང་
༤ ི་བ། གཅིག་ིལ་ན་ཚགས་༼་ནན།༽ི་ཚགས་མི་མས་ལ་ག་ས་ཙམ་ནས་ཏོག་དིབས་ ོན་འགོག་གི་ན་ཁབ་རག་གི་རེད་པས། ལན། ི་་༢ པའི་ཚས་༢༧ ཉིན་ནེ་ཡོག་ོང་དཔོན་ཀོའོ་མོ་མཆོག་གི་བཀའ་ོབ་གནང་དོན། གོ་རིམ་དང་པོའ་ཁ་པའི་ནང་། ོང་ེར་འོད་བེན་ལས་ངས་ནས་ིམས་གས་གཏན་འབེབས་ གཞིར་བང་། མོན་ཁང་གི་ལས་ེད་པ་མས་ལ་ོན་འགོག་ན་ཁབ། གང་འ་ས་ནས་ བ། གང་འ་ས་ནས་ བག་པ་དང་། བŹབ་སའི་ས་ལ། ག་ས་བ་མིན་བཅས་ི་ཆོག་མཆན་གནང་བ་མ་ཟད་ ནེ་ཡོག་ོང་ེར་ི་འོད་བེན་ན་ཁང་ནས་ང་མོན་ཁང་ལས་ེད་པ་མས་གོ་རིམ་དང་ པོའ་ནང་ད་པའི་མོས་མན་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ི་་༣ ཚས་༡ ཉིན་ནེ་འཇར་སི་ོང་དཔོན་ཕིལ་མར་ཕེ་ཡིས་ང་གགས་གཤེར་ ིས་ནེ་འཇར་སི་ཡི་ན་ཁང་ཞབས་་བ་མས་ལ་ཏོག་དིབས་ོན་འགོག་ི་་

༥ ི་བ། ོན་འགོག་ན་ཁབ་དེས་མི་མང་པོ་དེ་འར་ེང་གི་རེད་པས། ལན། ེང་བ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་་ལམ་སེང་མེད། ་མཚན་ནི་ན་ཁབ་ི་འོ་སོང་ཐད་ ད་འི་ཆར་ེ་ང་ཙམ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ིད་འཛན་ཇོའོ་བྷའི་དན་མཆོག་གིས་ གནད་དོན་དེར་གལ་ཆེ་མཐོང་ཆེ་གནང་བས་ན་ཁབ་གང་མོགས་འེམས་ེལ་བ་ངེས་ལ་ ཡིད་ཆེས་ཡོད། ིད་འཛན་མཆོག་གིས་2021ལོ་འདིའི་ི་་་པའི་ནང་ཨ་རིའི་ནང་ལོ་ན་ བ་ག་ཡན་ཆད་ལ་ོན་འགོག་ན་ཁབ་རག་བ་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། ཡིན་ནའང་
༦ ི་བ། ོན་འགོག་ན་ཁབ་ལ་གོང་ཚད་ག་ཚད་ཡིན་ནམ། ལན། དེ་རིན་མེད་རེད། ཨ་རིིད་གང་གིས་ོན་འགོག་ཁབ་མས་མི་མང་གི་ད་ལ་བ

༧ ི་བ། ང་ཚ་གཅིག་ིལ་ན་ཚགས་༼་ནན།༽ི་འོད་བེན་ཁང་ལ་ོན་འགོག་ན་ ཁབ་ཡོད་དམ། ལན། ཏོག་ཙམ་ཡོད། ང་ཚའི་འོད་བེན་ཁང་ནས་ཏོག་དིབས་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ རག་འི་འབད་བོན་ས་ཡོད། ནེ་ཡོག་ོང་ེར་ི་འོད་བེན་ན་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ ས་ནས་ད་ང་ོན་འགོག་ན་ཁབ་གང་མང་རག་འི་ཐབས་ཤེས་ེད་བཞིན་ཡོད་ང་། ད་འི་ ཆར་ལ་ཡོངས་གང་སར་ན་ཁབ་ང་ངེས་མེད་པས་ན།
༨ ི་བ། ང་ལ་ོན་འགོག་ཁབ་ག་ས་བབ་བ་མིན་དེ་ངས་གང་འ་ས་ནས་ཤེས་བ་ི་
ལན། ནེ་ཡོག་ོང་ེར་ི་འོད་བེན་ན་ཁང་གི་ཏོག་དིབས་ན་ཁབ་ི་གནས་ལ་ ར་ན། གང་མོགས་ན་ཁབ་ེང་ངེས་ང་མཚམས། ས་ལ་སོ་སོའམ་མངའ་ཁོངས་སོ་སོར་ གཞིགས་ནས་གང་འ་ེད་དགོས་མིན་ི་གསལ་བགས་གནང་ངེས་ཡིན། ད་་ང་ཚའི་་ནན་ི་ འོད་བེན་ཁང་ལ་ན་ཁབ་ཧ་ཅང་ང་་ལས་ལག་སོན་ང་མེད། དེར་བེན་ེད་ིས་འོད་བེན་ཁང་ལ་ན་ཁབ་ི་ས་བཀག་ཆེད་་ཁ་པར་མ་གཏོང་རོགས། འོད་བེན་ཁང་གིས་ས་ཚད་རན་མ་ཐག་ེད་ལ་ཐད་ཀར་ན་ཁབ་ི་ས་ཚད་བཟོ་ར་འེལ་ བ་ས་ཆོག གལ་ཏེ་ེད་ལ་ད་འི་བར་ས་བཀག་བཟོས་མེད་ན། ེད་ིས་་ནན་ི་་་ བད་དེ་རང་ལ་འིན་ན་ོན་བ་གནང་ར་ཐོ་འགོད་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚའི་་འི་

ན་ཁབ་ི་ཉེན་ང་།

༩ ི་བ། ོན་འགོག་ན་ཁབ་དེ་དག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོག་རེད་པས། ལན། ད་འི་ཆར་ོན་འགོག་གི་ཁབ་ཚང་མར་ཉེན་ང་འགན་ལེན་གནང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་མ་འོད་པ་འང་ཉེན་ཡོད། དེ་ཧ་ཅང་གི་དཀོན་པོ་ཡིན། ཨ་རི་གང་གི་ནད་ཡམས་ོག་ཞིབ་ན་ཁང་གིས་གངས་པར། ཕེའི་ཛར་དང་། མེ་ཌོར་ན་ི་ ན་ཁབ་མ་འོད་པའི་རིགས་ཧ་ལམ་མི་ས་ཡ་ནང་ནས་མི་གཉིས་ནས་འི་བར་ང་ིད་པ་ཞིག་ ཡིན དེ་ཡང་མི་དེར་ན་ན་འཚ་བའི་ནང་ཟས་དང་ན་བཅོས་མ་འོད་པའི་ནད་རིགས་ཡོད་ མཁན་མས་ཡིན་པས་ེར་སོ་སོའ་གགས་ཁམས་ལ་གཞིགས་ནས་ཨེམ་ཆིར་ོབ་ོན་ས་ནས་
༡༠ ི་བ། ང་ཚས་ཇི་ར་ོན་འགོག་ན་ཁབ་དེར་ཉེན་ང་གི་ཡིད་ཆེས་ེད་བ། ལན། ཨ་རི་གང་གི་བཟའ་བཅའ་དང་ན་ས་དོ་དམ་ལས་ངས་ིས་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ལ་ ན་ན་གཞིར་བང་གི་ཉེན་ང་དད་བར་གནང་ནས་ཉེ་ཆར་ཏོག་དིབས་ན་ཁབ་ི་ོར་ ལ་་ག་གི་བེད་ོད་བཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད། ན་ཁབ་ལེགས་འབ་ཡོང་ཆེད་་གོམ་པ་གང་ཡང་ིར་བཤོལ་གནང་མེད། ག་པར་། ིད་གང་དང་། བཟའ་བཅའ་དང་ན་ས་དོ་དམ་ན་ཁང་། ནད་ཡམས་ོག་ཞིབ་ན་ཁང་ བཅས་ནས་དད་བར་ཚད་མཐོ་གནང་ཞིང་ན་ོར་རིག་པའི་ན་ཁང་ཁག་གི་ོབ་ོན་ར་

༡༡ ི་བ། ཨ་རིའི་ལོ་ས་ནང་འོད་བེན་ཐོག་གི་མི་རིགས་དེ་འེད་ང་ཡོད། ་མཚན་ དེ་ལ་བེན་ནས་མི་རིགས་ནག་པོ་དང་། སེར་པོ་སོགས་ངས་ང་མི་རིགས་ཚརོན་འགོག་ ཁབ་འདི་ལ་ཉེན་ང་གི་ཡིད་ཆེས་ེད་བ་གི་རེད་པས། ལན། འདས་པའི་ལོ་ས་ནང་ཆ་མི་ོམས་པའི་འོད་བེན་ཐོག་མི་རིགས་དེ་འེད་ི་ གནས་ལ་ང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལམ་ི་ན་ཁབ་ཁག་གམ་པོ་ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་གམ་པོ་འདི་ནི་ཏོག་དིབས་ི་ནད་ཡམས་ོན་འགོག་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཚད་མཐོའ་ཚན་རིག་དང་ན་ོར་རིག་པ་ལ་བེན་ནས་ང་བ་ཞིག་ཡིན་ པས་ཉེན་ང་ན་པ་ཡིན། ན་ཁབ་འདི་ནི་མི་རིགས་ི་དེ་འེད་མེད་ལ། ཕོ་མོའ་དེ་འེད་དེ་

༡༢ ི་བ། མི་རིགས་ནག་པོ་དང་། ལ་ཏིན་ནོ། ཨེ་ཤེ་ཡའི་མི་རིགས་བཅས་ལ་ད་བར་ོན་འགོག་ གི་ན་ཁབ་རག་ཡོད་དམ།། ལན། རག་ཡོད། ཕེ་ཛར་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ད་བར་ོང་37,706 བ་ཟིན་པ་ནས། བ་ཆ་ 28% ལ་ཏིན་ནོ་ཡིན་པ་དང་། 9.3% མི་རིགས་ནག་པོ། 4.3% ཨེ་ཤེ་ཡན། བ་ཆ་80% ནི་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཡིན། མོ་ཌེར་ན་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ད་བར་ོང་30,000 སོང་བ་ནས་བ་ཆ་ 20% ལ་ཏིན་ནོ་ཡིན་པ་དང་། 10%མི་རིགས་ནག་པོ་ཡིན། ཇོན་སན་དང་ཇོན་སན་ན་ཁབ་ད་བར་ ོང་ 39,321 Źབ་ཡོད་པ་ནས་བ་ཆ་ 45.3% ལ་ཏིན་ནོ་ཡིན་པ་དང་། 19.4% མི་རིགས་ནག་པོ། 9.5% ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས། 3.3% ཨེ་ཤེ་ཡན། 2% ཧ་ཝ་ཡན་གདོད་མའི་མི་རིགས། 5.6% མི་རིགས་འེས་མ་མས་ཡིན།
༡༣ ི་བ། མི་རིགས་འ་མིན་་ཚགས་ཡོད་པར་བེན་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ི་ཕན་ས་ཆེ་ང་དང་ར་ ེན་གནོད་ཚབས་འ་མིན་ཡོང་ིད་པ་རེད་པས། ལན། མ་རེད། ོན་འགོག་ཁབ་དེར་དེ་འའི་ཕན་ས་ཆེ་ང་དང་ར་ེན་གནོད་ཚབས་ གང་ཡང་མེད། གོང་་ས་པ་བཞིན་ན་ཁབ་འདི་ནི་གཅིག་ར་ཏོག་དིབས་ནད་གཞིར་བཟོས་

༡༤ ི་བ། མི་ཁག་གཅིག་གགས་པོའ་གནས་ངས་དང་། ན་བཅོས་གནས་ངས་ ི་ཐོག་ནས་ོན་འགོག་ཁབ་འདི་མ་བ་ན་ཡག་ཀ་ཡོག་རེད་པས། ལན། ད་འི་བར་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ིས་་ལའང་ན་བཅོས་གནས་ངས་སོགས་ི་ཐད་ནས་ གནོད་ཚབས་ང་བའི་གནས་ལ་ན་སེང་་མཁན་ང་མེད། ཡིན་ནའང་གོང་་བཤད་ པ་བཞིན་མི་ཁ་ཤས་ལ་ཟས་རིགས་སོགས་ི་མ་འོད་པའི་ནད་རིགས་ཡོད་ན་ོན་འགོག་ཁབ་Źག་
༡༤ ི་བ་དང་པོ། mRNA ོན་འགོག་ན་ཁབ་ནང་ས་ར་གང་ཞིག་ཡོད་དམ། ལན། mRNA ནང་ེ་ཉིང་ར་༼་ང་གི་ེ་ཉིང་ནང་ཡོད་པའི་རིགས། ས་ི་བ་འིན་ེལ་ མཁན་ི་ར་ཞིག༽ ི་ན་ས་བེད་ོད་ས་ཡོད། དེ་ནི་ཞག་གམ་ཚལ་ན་ར་ས་བེད་ད་ ནས་ས་ི་་ང་ཆ་ཚང་ང་ོབ་ེད་ི་ཡོད། གཞན་ཡང་་ས་བད་ནད་་ར་ཆ་ོམས་ བཟོ་བ་དང་། ེ་མ་ཀ་རའི་ས་པས་ན་ོར་བ་ས་སམ་འས་ལ་རང་གར་གནས་བ་

༡༤ ི་བ་གཉིས་པ། ཇོན་སན་དང་ཇོན་སན་ི་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ནང་ས་ར་གང་ཞིག་ ཡོད་དམ། ལན། ཇོན་སན་དང་ཇོན་སན་ི་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ནང་ Adenovirus type 26་ེ་ ༼ེན་ེལ་གཉན་ིན་འེན་ེད་དམ། ཌི་ཨེན་ཨེ་ན་པའི་གཉན་ིན་ེ་ཁག༽ ཡོད་པས་་ར་ཆ་ོམས་

༡༥ ི་བ། HIV རེག་ག་གཉན་ིན་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་ལ་ཏོག་དིབས་ོན་འགོག་ཁབ་བབ་ ན་འིག་གི་རེད་པས། ལན། ཚན་རིག་མཁས་ཅན་མ་པ་ཚ་དང་། HIV རེག་ག་གཉན་ིན་ནད་གཞིའི་ཉམས་ ཞིབ་མཁས་ཅན་ཚས་ཏོག་དིབས་ན་ཁབ་ིས་རེག་ག་གཉན་ིན་ཕོག་པའི་ནད་པ་མས་ ལ་ཉེན་ང་བ་པར་གངས་ཡོད། དམིགས་བསལ་ཕེའི་ཛར་ན་ཁབ་ིས་ད་ཕན་རེག་ག་ གཉན་ིན་ནད་པ་མས་ལ་མངོན་བསལ་ནད་གས་དང་། ར་ེན་ཉེན་ཚབ་གང་ཡང་ཐོན་མེད།
༡༦ ི་བ། ད་མེད་་་ེ་ཡས་ཡོད་པའི་མ་མ་མས་ལ་ོན་འགོག་གི་ཁབ་དེ་བབ་ན་ འིག་གི་རེད་པས། ལན། ད་བར་དེའི་ོར་ལ་གནས་ལ་ཁ་གསལ་ཐག་ཆོད་བ་པ་ང་མེད། ཡིན་ནའང་ཉམས་ཞིབ་ པ་ཚས་བག་དད་གནང་བར་གཞིགས་ན། ǃ་་ེ་་ཡོད་མཁན་མས་ནད་ཡམས་ཚབས་ ཆེ་བ་དང་ཏོག་དིབས་ནད་ཡམས་ིས་འཆི་ིད། དེར་བེན་ནད་ཡམས་ོག་ཞིབ་ན་ཚགས་ དང་། ཨ་རིའི་མོ་ནད་ཚན་ཁག་ོབ་་ཆེན་མོས་མ་མ་མས་ལ་ཏོག་དིབས་ི་ོན་འགོག་ ན་ཁབ་དེའི་ས་ོར་ལ་བས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ད་ཡོད། ཚན་རིག་མཁས་ཅན་པ་ཚས་ན་ཁབ་འདི་མ་མ་དང་ཁོག་ནང་གི་ིས་པར་བེད་ོད་ེད་ང་མི་ ང་བའི་ཐད་ད་་ཉམས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། ན་ོར་རིག་པ་་བ་མས་ང་དེའི་ཐད་ལ་ ོག་ཞིབ་ེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཡིན་མོད་ད་བར་ད་མེད་མ་མ་ོང་བ་10,000 ཙམ་ལ་ཨ་རིའི་ ནང་ན་ཁབ་བ་ཟིན་ཡོད། བག་དད་ས་པར་གཞིགས་ན་མ་མར་ར་ེན་གནོད་ཚབ་དང་ ་་ཤོར་བ་སོགས་ི་དཀའ་ངལ་ད་བར་གང་ཡང་ང་མེད། གལ་ཏེ་ེད་རང་ལ་་་ེ་ཡས་ ཡོད་ན། ང་ཚའི་རེ་བར་ན་ཁབ་མ་བབ་ོན་ེད་རང་གི་ཨེམ་ཆིར་ི་བ་ིས་ལན་གནང་རོགས།

༡༧ ི་བ། mRNA ོན་འགོག་ན་ཁབ་ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན་སོགས་ིས་མངལ་ ཆགས་ཡས་ལ་གནོད་ི་རེད་པས། ལན། ས་ཚད་འདིར་ང་ཚས་དེའི་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་བབ་་་བ་ི་མེད། དེར་བེན་ེད་རང་མ་མ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་རེ་བར་ན་ཁབ་མ་བབ་ོན་ེད་རང་གི་
ོན་འགོག་ན་ཁབ་ི་ཕན་ས་གང་འ་ཡིན་ནམ།

༡༨ ི་བ། ང་ཚའི་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ཐེངས་མ་ག་ཚད་བབ་དགོས་སམ། ལན།། ཕེའི་ཛར་ི་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་ག་དགོས། ཐེངས་དང་པོ་བ་ེས། བན་ག་གམ་ི་ེས་་ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ག་དགོས། མོ་ཌེར་ན་ོན་འགོག་ན་ཁབ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་བ་ེས། བན་ག་བཞིའི་ེས་་ ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ག་དགོས། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ན་ཁབ་ནི་ཐེངས་གཅིག་ལས་ག་མི་དགོས།

༡༩ ི་བ། ཏོག་དིབས་ན་ཁབ་འདི་བེ་ལེན་ས་ན་འིག་གི་རེད་པས། ལན། ན་ཁབ་ི་ངོ་ོད་ེད་བས་བེ་ལེན་ེད་ཆོག་མིན་ོར་ལ་གང་ཡང་བཀོད་མེད། ཡིན་ང་ོན་འགོག་ན་ཁབ་བ་ཡས་འགོ་བགས་ཚར་ཡོད་ན། ཐེངས་དང་པོ་ོན་འགོག་
༢༠ ི་བ། ོན་འགོག་ན་ཁབ་དེ་དག་ལ་ར་ེན་ཉེན་ཚབས་ག་རེ་ཡོད་དམ། ལན། ཁབ་བགས་སའི་གཡས་གཡོན་་ན་ག་དང་མི་བདེ་བ་ཡོང་བ་གི་ཡོད། དེ་ནི་ོན་འགོག་ གི་ཁབ་ཚང་མར་ཡོད་པས་ིར་བཏང་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་གགས་པོ་ཐང་ཆད་པ་དང་། ཚ་བ་ས་པ།

༢༡ ི་བ། ོན་འགོག་ན་ཁབ་ལ་ཕན་ས་ག་ཚད་ཙམ་ཡོད་དམ། ལན། ན་ཁབ་འདི་དག་ལ་ཕན་ས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་འབ་འས་ཡོད། ཕེའི་ཛར་ན་ཁབ་ལ་ ཕན་ས་བ་ཆ་95% ཡོད་པ་དང་། མོ་ཌར་ན་ན་ཁབ་ལ་ཕན་ས་བ་ཆ་94.1% ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ལ་ཕན་ས་བ་ཆ་72% བཅས་ཡོད། ཆ་ོམས་ས་ན་ཨ་རིའི་ནང་ཏོག་ དིབས་ནད་ཡམས་ི་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ི་ཕན་ས་བ་ཆ་85% ཟིན་ཡོད། དེ་དག་ོགས་བོམས་ས་ནས་དེ་འི་ཆམ་རིམས་ོན་འགོག་ན་ཁབ་ལ་ཕན་ས་བ་ཆ་4060

༢༢ ི་བ། ོན་འགོག་ན་ཁབ་བ་ནའང་ཏོག་དིབས་ནད་གཞི་ཕོག་གི་རེད་པས། ལན། ོན་འགོག་ན་ཁབ་བ་པའི་ེས་། ན་མི་ིད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡིནའང་དེ་ས་ནད་ གཞི་དེའི་ནད་གས་ང་ཟད་ཡང་བ་ཡོད་ང་ནད་གཞན་དང་མི་འ་བར་ན་ཁང་་ཉལ་དགོས་

༢༣ ི་བ། mRNA ན་ཁབ་ི་འལ་བཟོ་རིག་པས་ཕེའི་ཛར་དང་མོ་ཌེར་ན་གཉིས་ི་ ན་ཁབ་ལ་བེད་ོད་ག་རེ་ས་ཡོད་དམ། ལན། mRNA ན་ཁབ་ི་འལ་བཟོ་རིག་པ་ནི་ཐོན་ས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ང་ཚའི་ གགས་པོའ་་ང་ལ་གནོད་མེད་ངང་བད་ོད་ེད་ི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ནད་འའི་ི་ངོས་་ ཡོད་པ་་་ཡོད། དེས་ཟས་བད་བ་ེད་ི་ས་ངས་མ་ལག་བད་དེ་ནད་འར་ གདོང་ལེན་ེད་ི་ཡོད་པར་བེན། ཐབས་ཤེས་འདི་ཉེ་བའི་ལོ་བའི་རིང་འས་ནད་ན་བཅོས་ལ་ བེད་ོད་ེད་བཞིན་པ་ཡིན་པས།
༢༤ ི་བ། mRNA ན་ཁབ་ིས་ངའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ DNA ལ་འར་བ་ཡོང་གི་རེད་པས། ལན། ེད་ི་ DNA ལ་འར་བ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན་mRNA ན་ཁབ་བེད་ད་ནས་ེད་རང་གི་ DNA ལ་ད་པར་འོ་གི་མེད། ༼ DNA ེ་ན་་ང་དང་གཉན་ིན་སོགས་ི་རིགས་ས་གནས་ལ་ེལ་འེན་ེད་པའི་ེ་ལ་ི་ར་ས་འས་ལ།༽ ངེས་པར་་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ mRNA ནི་ཧ་ཅང་གི་ི་བ་འམ་བ་མོ་ཡིན་པས་་ཚད་72 ནང་ན་རང་བཞིན་ི་ཐོར་འོ་གི་ཡོད་པས་ས་ི་ེ་ན་་ང་ལ་འར་བ་ཡོང་གི་མེད།

༢༥ ི་བ། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ིས་ན་ཁབ་ི་འལ་བཟོ་རིག་པ་གང་འ་ཞིག་བེད་ོད་ བཏང་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། ལན། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ིས་ན་ཁབ་ནི་གནོད་འཚབ་ང་བའི་adenovirus type 26 ེན་ེལ་གཉན་ིན་འེན་ེད། ༼དཔེར་ན། ཆམ་པ་དང་ོ་འི་གཉན་ཚད་དང་ོ་ཚད་སོགས་ཕོག་པའི་ ེན་་འར་བའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ན་པའི་གཉན་ིན་ེ་ཁག༽ བེད་ད་ནས་རང་གི་ས་ངས་ནང་གི་ ི་ངོས་་ཡོད་པའི་ནད་འ་ངོས་བང་བ་དང་། དེས་ཟས་བད་བ་ེད་ི་ས་ངས་མ་ལག་ བད་དེ་ནད་འར་གདོང་ལེན་ེད་ི་ཡོད། ཐབས་ཤེས་འདིས་ཏོག་དིབས་ནད་ི་ོན་འགོག་

༢༦ ི་བ། ངས་ོན་འགོག་ན་ཁབ་བ་པའི་ེས་ལ་ཏོག་དིབས་ནད་འDŽ་འགོས་ི་རེད་པས། ལན། མ་རེད། ཏོག་དིབས་ནད་ལ་ཆེད་་དམིགས་ནས་ོན་འགོག་ཁབ་འེམ་ེལ་གནང་ཡོད་ པས་དེས་ེད་རང་ལ་ནད་འ་འགོས་ི་མེད། ཕེའི་ཛར་ Pfizer མོ་ཌེར་ན། Moderna གཉིས་ཀ་ནི་ mRNA ི་ན་ཁབ་ཚན་རིག་ལག་ལ་བེད་ོད་ས་ཡོད་པས་དེར་ཏོག་དིབས་ི་ནད་འ་ ་མོ་་བ་ནས་མེད། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་Johnson & Johnson ནི་གོང་་བཤད་མ་ཐག་པ་ བཞིན། ེན་ེལ་གཉན་ིན་འེན་ེད་བེད་ད་ཡོད་ང་དེར་ཏོག་དིབས་ི་ནད་འ་འེས་ མེད། ར་ེནང་ང་རེ་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་ནི་ན་ང་ང་ཡིན། འདི་ནི་ེད་རང་གི་ གགས་པོའ་ནང་གི་ནད་འགོག་་གགས་བེད་ད་ནས་ནད་འ་་མོར་གདོང་ལེན་ེད་ི་ཡོད།

༢༧ ི་བ། ན་ཁབ་དེ་ཚས་ན་རིང་ང་ག་ཚད་ཙམ་ང་ོབ་ེད་བ་ི་རེད་པས། ལན། ང་ཚས་གསལ་པོ་ཤེས་ི་མེད། ོན་འགོག་ན་ཁབ་ཐད་ཉམས་ཞིབ་ེད་དགོས་ པ་མང་བས་དོནའས་ིན་པར་ད་ང་ས་ན་གང་མཚམས་འགོར་ངེས་རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་ེས་མའམ་སང་ཕོད་ི་ོན་ཁར་ང་ཚ་ཚང་མས་ཤེས་ངེས་ཡིན། གསོ་བ་རིག་པ་